Czy warto ubezpieczyć swoich pracowników

20-05-2015 | Katarzyna Woźniak, aplikant radcowski, Rzeczpospolita, Pogotowie Ubezpieczeniowe

- Zamierzam wykupić dla swoich pracowników ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jaki jest zakres ochrony w przypadku takiego ubezpieczenia i na co należy zwrócić uwagę, zawierając umowę z ubezpieczycielem? – pyta czytelnik.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia ubezpieczonym ochronę na wypadek zajścia zdarzenia spełniającego określone w umowie ubezpieczenia warunki uznania go za nieszczęśliwy wypadek.

Przeważnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciel określa nieszczęśliwy wypadek jako zdarzenie gwałtowne, przypadkowe, niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, wywołane zewnętrzną przyczyną i będące wyłączną przyczyną śmierci czy uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

Przedmiotem ubezpieczenia w przypadku NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć pracownika. Należy pamiętać, że zdarzenia, których skutki będą objęte ochroną ubezpieczeniową, są precyzyjnie określone w umowie z ubezpieczycielem przez zawarcie w OWU definicji nieszczęśliwego wypadku, a także przez wskazanie, jakich świadczeń nie obejmuje zakres ubezpieczenia. Do najczęstszych wyłączeń należą następstwa zdarzeń spowodowanych umyślnie przez pracownika, np. w wyniku samookaleczenia, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa; będących wynikiem stanów chorobowych, w tym następstwa chorób psychicznych; powstałych w rezultacie działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych substancji toksycznych; powstałych wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, jak również powstałych wskutek uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi (chyba że leczenie dotyczyło bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku). Co istotne, niekiedy podstawowy wariant ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia z tytułu zawału serca albo udaru mózgu, które to zdarzenia mogą zostać objęte ochroną po opłaceniu wyższej składki. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia NNW pracowników należy zwrócić uwagę na to, czy ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie jedynie w przypadku, kiedy pracownik ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu czynności zawodowych (zazwyczaj jest to wariant podstawowy proponowany przez towarzystwa ubezpieczeń) czy również w życiu prywatnym (ochrona „całodobowa"). Warto ponadto sprawdzić, czy ochroną są objęte jedynie zdarzenia, do których doszło na terenie Polski czy również za granicą. Kolejną istotną kwestią jest ustalenie okresu ubezpieczenia, który często wynosi jeden rok. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że umowa zawarta na dany okres jest odnawialna – ulega przedłużeniu na następny (np. roczny) okres, jeżeli żadna ze stron w odpowiednim czasie nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.

Choć ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, warto rozważyć jego wybór jako uzupełnienie ubezpieczenia wypadkowego i dodatkowe zabezpieczenie w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl