Czym się różni cargo od OC przewoźnika

13-05-2015 | Ewa Tomala, aplikant radcowski, Rzeczpospolita, Pogotowie Ubezpieczeniowe

- Prowadzę przedsiębiorstwo transportowe. Mam wykupioną polisę OC przewoźnika, jednak zastanawiam się nad zawarciem umowy ubezpieczenia cargo. Czym różnią się te ubezpieczenia? – pyta czytelnik.

Pomiędzy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika a ubezpieczeniem cargo zachodzą znaczące różnice. Pierwsze z nich ma na celu ochronę i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, natomiast drugie chroni ładunek na wypadek uszkodzenia czy utraty podczas transportu. Z ubezpieczeniem OC przewoźnika mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy ładunek przewożony jest przez przedsiębiorstwo zajmujące się usługami przewozu. Polisa cargo możne natomiast objąć towar przewożony własnym lub wynajętym środkiem transportu.

Tym samym polisa cargo zabezpiecza interesy właściciela towaru, podczas gdy ubezpieczenie OC chroni interes przewoźnika i pozwala mu zwolnić się od odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że aby móc uzyskać odszkodowanie z polisy OC przewoźnika nie wystarczyć samo powstanie szkody w przewożonym ładunku. W niektórych sytuacjach przewoźnik będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności, np. jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, czy też były wynikiem właściwości towaru albo powstały na skutek siły wyższej. Natomiast w przypadku polisy cargo wystarczy, że uprawniony do odszkodowania wykaże sam fakt powstania szkody. Uzyskanie odszkodowania z polisy cargo jest zatem znacznie łatwiejsze, gdyż bez znaczenia pozostaje w tym przypadku okoliczność, czy przewoźnik ponosi winę za powstanie szkody czy też nie.

W ubezpieczeniu OC przewoźnika, mimo że nie jest obowiązkowe, zakres odpowiedzialności jest regulowany na podstawie przepisów prawa przewozowego, wobec czego strony umowy nie mają możliwości jego rozszerzenia. Natomiast ubezpieczenie cargo jest dobrowolne i jego zakres można kształtować umownie. Co więcej, istnieje możliwość ubezpieczenia różnych ryzyk transportowych. Ponadto ubezpieczenie może zostać zawarte w różnych wariantach: podstawowym, rozszerzonym bądź pełnym.

W przypadku OC przewoźnika zakład ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody spowodowane okolicznościami, za które przewoźnikowi nie będzie można przypisać odpowiedzialności. Będą to takie przypadki powstania szkody w przewożonym ładunku, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Zazwyczaj będą to okoliczności związane z działaniem sił przyrody. Nie będzie można zatem przypisać przewoźnikowi odpowiedzialności za szkody w przewożonym ładunku, które powstały na skutek huraganu czy powodzi, wobec czego odszkodowanie za uszkodzony towar nie będzie przysługiwało jego właścicielowi.

Ubezpieczenie cargo obejmuje natomiast wszelkie ryzyka lub szkody w odniesieniu do przewożonego towaru, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wskazane w umowie. Nie ma tutaj znaczenia, czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę czy też nie.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl