Gdy lekarz zostanie pomówiony w internecie

30-12-2013 | Termedia.pl, wypowiedź mec. Marka Opieli

Lekarze, wykonując swój zawód, stają się osobami publicznymi. Każdy może ocenić ich pracę, skomentować w internecie i zdarza się, że opinie te nie są korzystne dla lekarzy, a do tego mogą być nieprawdziwe.

Krytyka może być związana z wykonanym zabiegiem czy innych czynności lekarskich, które, nawet jeśli nie powiodły się, nie muszą być tożsame z błędem lekarskim. Zresztą popełnienie błędu przez lekarza nie upoważnia nikogo do szykanowania jego dobrego imienia. Lekarze, zabezpieczając się przed skutkami ewentualnego pomówienia, powinni zwracać uwagę na zakres ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), zawartych w umowie ubezpieczeniowej. Nie wszystkie przewidują ochronę w wypadku naruszenia dóbr osobistych lekarzy.

Dochodzenie roszczeń przez lekarzy

W wyniku pomówień lekarzy na forum internetowym zostają naruszone ich dobra osobiste. W tym wypadku możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych może zapewnić ubezpieczenie ochrony prawnej pod warunkiem, że taki zakres obejmują ogólne warunki ubezpieczenia.
- Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych ma miejsce wtedy, kiedy żądamy naprawienia szkody (która może być majątkowa lub niemajątkową), powstałej wskutek działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego – mówi Agnieszka Dębska, aplikant radcowski z Coris Lex Services, zapewniającej wsparcie prawne lekarzom, korzystającym z ubezpieczenia ochrony prawnej. – W wypadku naruszenia dóbr osobistych, które co do zasady powoduje szkodę niemajątkową, lekarz może żądać, na podstawie art. 448 kc, zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Kiedy naruszenie dóbr osobistych wywołuje równocześnie ubytek w majątku – szkodę materialną – poszkodowany ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, a więc na podstawie art. 24 § 2 w zw. z art 415 kc.
Jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, takie naruszenia dóbr osobistych mogą odcisnąć znaczące piętno nie tylko na życiu zawodowym, ale także prywatnym. W wyroku z 29 października 1971 r. o sygn. akt II CR 455/71, (LexisNexis nr 314375) Sąd Najwyższy podkreśla, że „cześć, dobre imię, dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie odnoszące się do życia osobistego i rodzinnego, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności”.

Gdy wizerunek lekarza ucierpi

W dobie internetu bardzo łatwo o pomówienie, tym bardziej że w sieci jest coraz więcej portali, powstałych właśnie w celu oceniania lekarzy.
- Porównując zapisy w OWU ubezpieczeń ochrony prawnej dostępnych na rynku polskim, tylko produkt ubezpieczeniowy „Prawnik dla lekarza”, skierowany stricte do lekarzy, daje możliwość dochodzenia roszczeń w wypadku naruszenia dóbr osobistych, także przez pomówienie na portalu internetowym – mówi Agnieszka Curlej, dyrektor operacyjny APRIL Polska Medbroker.
Dzięki temu, lekarz, który w 2013 r. został pomówiony na portalu internetowym, może skorzystać z ochrony prawnej. Zaobserwował, że po użyciu drastycznych określeń wobec niego na portalu internetowym, radykalnie zmienił się stosunek jego pacjentów do niego. W efekcie zauważył wysoki spadek zaufania do jego pracy. Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniło mu refundację kosztów pełnomocnika przy dochodzeniu roszczeń w dwóch sprawach w sądzie i na drodze karnej, i cywilnej. W tym wypadku lekarz wiedział, kto posunął się do pomówienia. W wypadku trudności z rozpoznaniem sprawcy, trzeba najpierw zwrócić się o pomoc na policję, która na podstawie IP komputera może dokonać identyfikacji.
Ochrona prawna zapewnia lekarzowi nie tylko refundację kosztów pełnomocnika i prowadzenia sprawy sądowej. Od niedawna może zrekompensować także koszty konsultanta public relations, mające na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych. Taki zapis istnieje w ubezpieczeniu ochrony prawnej lekarzy dopiero od grudnia 2013 r. i jest oferowany przez jednego z ubezpieczycieli.
- Ochrona prawna w zakresie dóbr osobistych dotyczy obrony interesów ubezpieczonego, w związku z naruszeniem jego dobrego imienia, czci lub wizerunku – mówi mec. Marek Opiela z kancelarii Dittmajer i Wspólnicy, autor zapisów warunków ubezpieczenia dotyczących możliwości refundacji kosztów konsultanta PR. - W celu ochrony dóbr osobistych lekarza ubezpieczyciel zobowiązany jest, w ramach umowy zawartej z nim, do pokrycia uzasadnionych i celowych kosztów usług konsultanta public relations. Mają one na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcie ich skutków, a szczególnie odbudowę wizerunku ubezpieczonego – dodaje mec. Opiela.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl