Kiedy produkt jest niebezpieczny

29-04-2015 | Michał Pastewka, Rzeczpospolita, Pogotowie Ubezpieczeniowe

- Niedawno rozpocząłem sprzedaż nowej wersji swojego produktu. Jest teraz bardziej wytrzymały dzięki użyciu innych materiałów. Czy w związku z tym stare wersje moich produktów mogą być uznane za towar niebezpieczny w rozumieniu kodeksu cywilnego? Czy można się jakoś zabezpieczyć przed roszczeniami, które mogą wyniknąć ze szkód spowodowanych wypuszczeniem na rynek nowego produktu? – pyta czytelnik.

Pojęcie produktu niebezpiecznego zostało zdefiniowane w art. 4491 § 3 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu za niebezpieczny uznaje się produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne jego użycie. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności w chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Niebezpieczeństwo produktu może wynikać z jego naturalnych właściwości lub z nieodpowiedniej jakości (spowodowanej wadami konstrukcyjnymi, produkcyjnymi lub instrukcyjnymi). Główną rolę w tej sytuacji odgrywa właściwa instrukcja lub informacja o zasadach użytkowania, celu produktu oraz jego właściwościach. Ma ona na celu wskazać konsumentowi, na czym polega jego prawidłowe użycie. Dokładna i poprawna informacja o produkcie jest zatem nie do przecenienia w sytuacji obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W dziedzinie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ustawodawca uzależnia zakres odpowiedzialności producenta od rodzaju szkody. Odmienne reguły odnoszą się do szkód na osobie i szkód na mieniu. Zgodnie z art. 4492 k.c. producent odpowiada za szkodę na mieniu tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do produktów zwykle przeznaczanych do osobistego użytku, a poszkodowany korzystał z niej w taki przede wszystkim sposób. Rzeczami osobistego użytku są produkty, których podstawowy charakter użytkowania nie polega na używaniu ich w celach zarobkowych lub zawodowych.

Samo wprowadzenie poprawionej, nowszej lub doskonalszej wersji produktu nie może prowadzić do uznania, iż stara wersja jest produktem niebezpiecznym. Wyjaśnia to wprost ostatnie zdanie art. 4491 § 3 kodeksu cywilnego: produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

W celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi finansowo skutkami roszczeń wynikających ze szkód wywołanych wypuszczonym na rynek produktem należy rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl