Ochrona mienia w transporcie jest przydatna

13-05-2015 | Ewa Tomala, aplikant radcowski, Rzeczpospolita, Pogotowie Ubezpieczeniowe

- Proszę o wyjaśnienie, co to jest polisa cargo – pyta czytelnik.

Polisa Cargo jest ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Tego rodzaju ubezpieczenie ma na celu ochronę przewożonego mienia. Co do zasady umowy cargo mogą obejmować ochroną ubezpieczeniową towar zarówno w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, morskim, jak i w żegludze śródlądowej. Ubezpieczenie może dotyczyć przewozów krajowych oraz międzynarodowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy mienie przewożone jest przez właściciela, czy też jego transport został zlecony zawodowemu przewoźnikowi.

Polisa cargo chroni mienie na wypadek szkody polegającej na:

- utracie, ubytku lub uszkodzeniu od wybranych zdarzeń losowych, takich jak klęski żywiołowe,

- kolizji środka transportu,

- rozboju, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży z włamaniem i zaborem mienia,

- uszkodzeniach powstałych podczas ładunku i załadunku czy też wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń.

Warto jednak pamiętać, że zakres ubezpieczenia jest szczegółowo uregulowany w umowie i może się różnić, w zależności od wybranego wariantu, a także od tego, jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego.

Ładunki w transporcie mogą zostać ubezpieczone na podstawie umowy ubezpieczenia:

- jednorazowej, gdy ochroną ubezpieczeniową objęta jest tylko jedna przesyłka, np. przewóz sprzętu AGD z Warszawy do Krakowa w dniu 12 lutego 2015 roku – w tym przypadku ważne jest wskazanie konkretnej trasy, na której będzie odbywał się transport;

- generalnej – obejmuje wszystkie towary przewożone w określonym czasie, np. przewóz telewizorów, komputerów i drukarek w roku 2015 na rożnych trasach – nie ma konieczności wskazywania konkretnej trasy.

Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń w umowie cargo przewidziane zostały wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał np. za uszkodzenia powstałe na skutek: winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, normalnego zużycia bądź naturalnych ubytków wagi, miary i objętości mienia, wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia, działania energii jądrowej czy też działań wojennych.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl