Podwójne obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów - problem wciąż aktualny

01-08-2012 | Magdalena Jakubiak, Biznes Wieszjak.pl

Na skutek działania tzw. klauzuli prolongacyjnej, mającej zapewnić ciągłość ubezpieczenia OC, wielu posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaje objętych kilkoma stosunkami ubezpieczenia. Sytuację tę miała wyeliminować nowelizacja przepisów z lutego 2012 r., jednakże problem ten pozostaje wciąż aktualny.

Klauzula prolongacyjna

W celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wprowadzony został mechanizm tzw. klauzuli prolongacyjnej.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego - w myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, co do zasady uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
A zatem, jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego nie chce kontynuować stosunku ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, powinien zawiadomić go na piśmie najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej umowy.

Ważne
Klauzula prolongacyjna nie zadziała jednak, nawet pomimo braku powiadomienia o wypowiedzeniu umowy, m. in. w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. W takim przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się po okresie 12 miesięcy, chyba że umowa ubezpieczenia została rozwiązana wcześniej.

Podwójne ubezpieczenie

Z działaniem klauzuli prolongacyjnej wiąże się problem podwójnego ubezpieczenia.
Gdy posiadacz pojazdu nie złoży w terminie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy ubezpieczenia (a więc zadziała klauzula prolongacyjna) i jednocześnie zawarta zostanie umowa z innym zakładem ubezpieczeń, dojdzie do podwójnego ubezpieczenia.

Skutkować to będzie obowiązkiem zapłacenia dwóch składek ubezpieczeniowych – dotychczasowemu zakładowi ubezpieczeń oraz nowemu. Co istotne, opłacanie dwóch składek nie zwiększa zakresu ochrony udzielanej posiadaczowi pojazdu, powoduje natomiast niepotrzebne obciążenie finansowe ubezpieczającego.

W celu uniknięcia przypadków podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustawodawca dodał w dniu 11 lutego 2012 r. do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 28a, umożliwiający wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.
Oznacza to, iż w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest jednocześnie ubezpieczony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC w więcej niż jednym zakładzie ubezpieczeń, może on wypowiedzieć na piśmie tę umowę, która została zawarta przez zadziałanie klauzuli prolongacyjnej. Pamiętać jednak należy, iż możliwość ta dotyczy wyłącznie umów zawartych od dnia 11 lutego 2012 r.

Ważne

Natomiast gdyby doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego pojazdu z jednym zakładem ubezpieczeń i z tym samym okresem ubezpieczenia, wówczas temu zakładowi należy się składka ubezpieczeniowa tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Problem podwójnego ubezpieczenia wciąż aktualny

Przedstawiona powyżej próba rozwiązania problemu podwójnego ubezpieczenia w praktyce napotyka na pewne trudności. Przede wszystkim niezrozumiałe jest, że umowę ubezpieczenia może wypowiedzieć ubezpieczony posiadacz pojazdu, a nie ubezpieczający czyli osoba faktycznie zawierająca umowę i będąca, obok zakładu ubezpieczeń, jej stroną.

Ważne
Wskazać należy, iż nie zawsze ubezpieczony posiadacz pojazdu i ubezpieczający to ta sama osoba. Dzieje się tak w przypadku tzw. umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. W takiej sytuacji, skoro to ubezpieczający jest stroną umowy, to on powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy. Jednakże ustawodawca go takiego uprawnienia pozbawił, umożliwiając jednocześnie wypowiedzenie umowy ubezpieczonemu, nie będącemu stroną umowy ubezpieczenia.

Wątpliwości nasuwa również rozwiązanie, że w przypadku podwójnego ubezpieczenia wypowiedzieć można wyłącznie umowę, która została zawarta wskutek działania klauzuli prolongacyjnej.

A zatem nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej w inny sposób, np. gdy zawarto indywidualną umowę ubezpieczenia bez świadomości jednoczesnego bycia objętym zakresem grupowej umowy ubezpieczenia.

Takie połowiczne rozwiązanie problemu podwójnego ubezpieczenia OC nakłada na posiadaczy pojazdów konieczność każdorazowej weryfikacji, czy nie są już objęci ubezpieczeniem OC, albowiem nie zostali oni wyposażeni w możliwość wypowiedzenia kolejnych umów niezawartych na skutek działania klauzuli prolongacyjnej.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl