Pracodawca może się doubezpieczyć

03-06-2015 | Magdalena Sikora, aplikant radcowski, Rzeczpospolita, Pogotowie Ubezpieczeniowe

- Na czym polega ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy? Czy jest ono potrzebne, skoro w razie wypadku przy pracy odszkodowanie wypłaca ZUS? – pyta czytelnik.

Pracodawca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe, z którego wypłacane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypłata świadczenia z ZUS oraz opłacanie składek na ubezpieczenie wypadkowe nie powoduje jednak całkowitego zwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy. Jeżeli kwota otrzymana z ZUS nie pokrywa szkody w całości, pracownik może wystąpić do pracodawcy z uzupełniającym roszczeniem odszkodowawczym.

W takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie OC pracodawcy, które ma na celu objęcie ochroną różnicy pomiędzy wielkością szkody faktycznie poniesionej przez poszkodowanego pracownika a świadczeniami należnymi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Na mocy zawartej umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania m.in. za szkody będące następstwem wypadków przy pracy pracownikom, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony pracodawca. Oznacza to, że wypłata świadczenia przez zakład ubezpieczeń nastąpi w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Aby zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy, musi być ono nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i nastąpić w związku z pracą. Wypadek w drodze do pracy i z pracy do domu także jest uznawany za wypadek przy pracy.

Zawierając umowę ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę na oferowany przez zakład ubezpieczeń czasowy zakres ochrony. Zależnie od przyjętego rozwiązania ubezpieczyciel odpowiada, jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę albo szkoda wystąpiła, ujawniła się lub została zgłoszona. Zapis co do czasowego zakresu ochrony ma znaczenie przy ustalaniu, czy towarzystwo ubezpieczeń przejmie odpowiedzialność pracodawcy związaną z konkretnym wypadkiem przy pracy.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania mimo zajścia wypadku przy pracy, m.in. gdy doszło do niego wskutek umyślnego działania pracodawcy. Ponadto w ogólnych warunkach ubezpieczenia można spotkać zapis, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte zakresem ubezpieczeń obowiązkowych.

Wykupienie przez pracodawcę klauzuli rozszerzającej w zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy może pomóc ochronić się przed roszczeniami pracowników, zwłaszcza że ubezpieczenie OC przedsiębiorcy w wariancie podstawowym najczęściej nie obejmuje zdarzeń kwalifikowanych jako wypadek przy pracy, zaś ubezpieczenie NNW pracowników może się okazać niewystarczające.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl